Kişisel Veriler Kanunu hakkında genel bilgilendirme

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra KVKK olarak anılacaktır) 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş, 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. KVKK’nun bir kısmı yayın tarihinde, bir kısmı ise 7 Ekim 2016’da yürürlüğe girmiştir.

Kişisel Veri nedir?

KVKK Kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verilerinizi (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder. Bu Aydınlatma Metni kapsamında Kişisel Verileriniz için yapılan açıklamalar Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır.

Diş kliniği olarak hasta mahremiyetini önplanda tutuyoruz. Bu kapsamda kişisel verilerinizi özenle işlenmesi ve muhafaza edilmesi hususunda gerekli prosedürleri uyguluyoruz.

İşbu Aydınlatma Metni ile, sunduğumuz diş sağlığı hizmetleri kapsamında edinilen kişisel verilerinizi nasıl işlendiği (ne tür kişisel verilerinizi topladığımız, nasıl topladığımız, nasıl kullandığımız, nasıl koruduğumuz, nasıl aktardığımız , nasıl silineceği v.b.) hususunda bilgi aktarılmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Diş Klinik tarafından kişisel verilerinizin işlenişine ilişkin bilgiler aşağıdadır;

Veri sorumlusu sıfatıyla bilgilendirme

6698 sayılı KVKK uyarınca ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz bu sayfada açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek, imha edilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin ne şekilde işlenebileceği?

6698 sayılı KVKK uyarınca, Diş kliniği  ile  paylaştığınız kişisel verileriniz; çağrı merkezi, internet sitesi,  anket, sosyal sorumluluk, yarışma gibi sosyal medya uygulamaları,  diş hastanesinde sunulan hizmet esnasında diş hastanesine kabul esnasında veya çeşitli yöntemler ve mecralar ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek toplanmaktadır. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

Hangi Kişisel Verilerinizi İşlemekteyiz?

İşlediğimiz Kişisel Verilerinize aşağıdaki örnekler verilebilir;

Bize Sağladığınız Kişisel Veriler: Tarafınıza sunulan ya da sunulacak sağlık hizmetlerine bağlı olarak muhteviyatı değişiklik göstermekle birlikte aşağıda belirtilen amaçlar için topladığımız kişisel verileriniz aşağıda yer almaktadır;

Tıbbi teşhis, muayene, tedavi ve bakım ve benzeri sağlık hizmetleri esnasında elde edilen sağlık verileriniz başta olmak üzere ad-soyadı, doğum tarihi, T.C. Kimlik numarası, cinsiyet, telefon numarası, e-mail adresi,  posta adresi, ödeme ve faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz, sağlık hizmeti finansmanına ilişkin sosyal güvenlik kurumu veya özel sigorta poliçesi bilgileriniz, call center aracılığı ile iletişime geçilmesi halinde ses kaydınız, diş hastanemiz kapsamında yer alan kamera sistemi görüntüleri, otopark kullanımında verdiğiniz plaka benzeri Diş kinliği ile  muhtelif mecralar ile paylaştığımız özel nitelikteki ve genel nitelikteki her türlü Kişisel Verilerinizdir.

Ayrıca belirtmek isteriz ki; Diş kliniği Grubunun online hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezimizi veya internet sitemizi kullandığınızda, düzenlediğimiz eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda veya internet sayfalarını ziyaret etmeniz ya da bu sitelerde gezmeniz halinde de kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri

Paylaştığınız hem özel nitelikteki kişisel veriler hem de genel nitelikteki kişisel veriler;

 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme,
 • İlgili mevzuat kapsamında saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme,
 • İlgili mevzuat uyarında Sğalık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgileri paylaşma,
 • Kamu sağlığının korunması, ağız ve diş sağlığının korunması, koruyucu diş hekimliği, diş hekimliğine yönelik tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • Diş sağlığına yönelik hizmetlerin sunumu için finansman planlaması ve yönetimi,
 • Diş hastanemizin veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alma,
 • Diş hastanemizin iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi, hizmetlerin geliştirilmesi, analiz yapma, risk yönetimi ve kalite süreçlerinin değerlendirilmesi,
 • Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme,
 • Suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi,
 • Sunulan hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması;
 • Kimliğinizin doğrulanması,
 • Diş hastanemiz ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizi teyit edilmesi, sigortalısı olduğunuz sigorta şirketleri ya da üyesi olduğunuz anlaşmalı kurumlar ile sunulan diş hizmetinin finansmanı kapsamında talep ettikleri bilgilerin paylaşılması,
 • Diş sağlığı hizmetlerimize yönelik her türlü soru ve şikâyetinize cevap verebilme,
 • Hasta memnuniyetin ölçülmesi ve hasta memnuniyetinin geliştirilmesi, çalışanlarımızı eğitme ve geliştirme,
 • İlaç veya tıbbi cihaz temini,

dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, benzeri amaçlarla işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizi diş hastanemiz bünyesinde ve/veya sözleşmeli kuruluşlar bünyesinde bulunan fiziki arşiv ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir. Diğer sağlık kurumlarındaki tetkik, tedavi gibi süreçlere ilişkin olarak Diş Hastanemize teslim etmiş olduğunuz tetkik sonucu, rapor, röntgen gibi sağlık verileriniz, teslim almadığınız takdirde üç ay içerisinde imha edilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşleme Süremiz nedir?
Kişisel Verileriniz KVKK başta olmak üzere Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.

Kişisel verilerinizin Aktarılabileceği Kişi ve Kuruluşlar

Kişisel verilerinizi, 359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlar, Sağlık Bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvatleri, Savcılık makamları, Mahkemeler, özel sigorta şirketleri, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı hissedarlarımız, denetçiler; danışmanlar; avukatlar; iş ortakları; faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içi/yurt dışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişilere aktarabiliriz.

6698 sayılı KVKK uyarınca kişisel veri sahibinin hakları

6698 sayılı KVKK 11.maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili madde gereğince, Kişisel Veri Sahibi’nin bu tarihten sonraki hakları aşağıdaki gibidir:

İşlenen kişisel verilerinizle ilgili olarak, mevzuat uyarınca tarafımıza başvurarak,

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ( sağlık kapsamındaki kişisel verilerin mevzuat kapsamında saklanmak yükümlülüğü bulunduğundan silinme hakkı  Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca değerlendirilecek ve  merkezi veri tabanına gönderim sağlanacaktır.)
 7. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme, (sağlık kapsamındaki kişisel verilerin mevzuat kapsamında saklanmak yükümlülüğü bulunduğundan silinme hakkı  Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca değerlendirilecek ve  merkezi veri tabanına gönderim sağlanacaktır.)
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.